Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden PrintPlace BV

Ondernemingsgegevens

PrintPlace BV

Leuvensesteenweg 126

1830 Machelen

BTW-Nummer: BE 0648.702.742

Mail: business@printplace.be

Tel. 0032/477.47.25.28

Artikel 1: Algemene Bepalingen

De website van PrintPlace BV, een vennootschap met maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 126, 1830 Machelen (BTW-nummer: BE0648.702.742), biedt haar klanten de mogelijkheid om projecten en/of producten op maat aan te vragen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website ("Klant"). Bij het plaatsen van een bestelling via PrintPlace BV moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee de Klant instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door PrintPlace BV aanvaard zijn.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen gewijzigd worden door PrintPlace BV, updates worden gepubliceerd op de website.

Artikel 2: Prijs

De door PrintPlace BV berekende prijs is uitgedrukt in EURO en omvat de kosten voor de door PrintPlace BV verleende diensten, de vervaardiging van het product en de verzending van het product, evenals eventuele belastingen. Andere heffingen en belastingen die van toepassing zijn op de levering van het product, zelfs indien niet vermeld op de door PrintPlace BV verzonden factuur, zijn voor rekening van de Klant.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De eventuele, bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Een digitaal aanbod via enig kanaal op afstand (website, sociale media,..) is vrijblijvend, zolang de voorraad strekt en indicatief. PrintPlace BV heeft steeds het recht om de tarieven en/of deze voorwaarden aan te passen.

Wanneer de Klant ingaat op het huidige aanbod of inschrijft, de voorwaarden accepteert en vervolgens een bevestiging krijgt van PrintPlace BV, is dit bindend voor de Klant

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up to date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden PrintPlace BV niet. PrintPlace BV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. PrintPlace BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bijv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via de contactopties op onze website.

PrintPlace BV cannot be held responsible for the unavailability of a product.

Artikel 4: Aankopen

De door PrintPlace BV verleende diensten en vervaardiging van producten vinden plaats op basis van de specificaties van de Klant en betreffen bijgevolg maatwerk. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, wordt, in geval van zowel particuliere als professionele projecten, de Klant verzocht om het volledige projectbedrag op voorhand te betalen via een overschrijving op het rekeningnummer van PrintPlace BV. Wanneer het totaalbedrag van een professioneel project meer dan 500,00 EUR bedraagt, wordt bovendien een voorschot van 50% gehanteerd.

PrintPlace BV is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via PrintPlace BV worden getransporteerd in België volgens INCOTERMS 2020 EXW (Af Fabriek).

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen op een door de Klant gecommuniceerde plaats geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan PrintPlace BV.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door PrintPlace BV was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van PrintPlace BV.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van PrintPlace BV te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht & Aansprakelijkheid

Aangezien de producten direct op basis van de specificaties van de Klant worden gemaakt, is er geen recht op retour of mogelijkheid om uw bestelling binnen een bepaalde periode te annuleren.

Bij aflevering van het product verwacht PrintPlace BV dat de Klant het product aan een grondige inspectie onderwerpt. Als de Klant na inspectie van mening is dat het product niet in overeenstemming is met de bestelling, dient de Klant zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het product contact met PrintPlace BV op te nemen. In het geval dat de Klant nalaat deze controle uit te oefenen of besluit een niet-conform product te gebruiken, ontslaat de Klant PrintPlace BV van elke aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen van het gebruik van dit product. De Klant mag geen producten retourneren zonder uitdrukkelijk verzoek van PrintPlace BV.

PrintPlace BV behoudt zich het recht voor om (een deel van) een offerte en/of orderbevestiging om technische redenen in te trekken en/of te wijzigen. De aansprakelijkheid van PrintPlace BV jegens de Klant voor reële en bewezen schade zal, ongeacht de ernst van het defect, beperkt zijn tot de prijs van het product die rechtstreeks verband houdt met de reden van de claim. Alle overige aansprakelijkheid van PrintPlace BV, zoals die voor gevolgschade, overige indirecte schade en schade wegens aansprakelijkheid van derden, is uitgesloten.

Elektronische communicatie is vatbaar voor gegevensbeschadiging en daarom aanvaardt PrintPlace BV geen enkele verantwoordelijkheid voor wijzigingen die in dergelijke communicatie zijn aangebracht nadat ze zijn verzonden. Het kan daarom ongepast zijn om te vertrouwen op informatie/advies in een e-mail zonder hiervan een schriftelijke bevestiging te verkrijgen. PrintPlace BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of problemen die kunnen ontstaan door het gebruik van internetcommunicatie en alle risico's verbonden aan het verzenden van commercieel gevoelige informatie met betrekking tot uw bedrijf zijn voor rekening van de Klant. Als de Klant niet akkoord gaat met dit risico, moet de Klant PrintPlace BV schriftelijk laten weten dat e-mail geen acceptabel communicatiemiddel is.

De Klant erkent dat elektronische communicatie, databases en websites onderhevig zijn aan fouten, storingen, geknoei en inbraken, of dat het gebruik daarvan kan leiden tot schade aan systemen of activiteiten. Hoewel PrintPlace BV redelijke voorzorgsmaatregelen zal nemen om dergelijke gebeurtenissen te voorkomen, erkent de Klant verder dat PrintPlace BV niet garandeert dat dergelijke gebeurtenissen niet zullen plaatsvinden en dat PrintPlace BV niet aansprakelijk is voor dergelijke gebeurtenissen. De Klant is als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle informatie of inhoud die wordt gedownload van de website van PrintPlace BV of enige andere website waartoe toegang wordt verkregen vanaf de website van PrintPlace BV, geen virus of andere computersoftwarecode of subroutine bevat die is ontworpen om de systemen of software van de Klant uit te schakelen, te wissen, aan te tasten of anderszins te beschadigen. De Klant zal PrintPlace BV schadeloos stellen, verdedigen en vrijwaren van elke aansprakelijkheid, claim, kosten of schade die voortvloeit uit claims of rechtszaken van derden veroorzaakt door een dergelijk virus of code of subroutine.

Artikel 8: Garantie

PrintPlace BV garandeert dat het 3D geprinte model substantieel zal voldoen aan de kenmerken van het bestelde model binnen de beperkingen van de huidige 3D-printtechnologie. PrintPlace BV beslist alleen over de bouworiëntatie van het model. Een 3D geprint model kan vanwege de gekozen bouworiëntatie niet geweigerd worden. Omwille van productieredenen (verschillende bouworiëntatie, samenstelling van grondstoffen,...) kunnen er kleine visuele verschillen zijn tussen meerdere exemplaren van één model.

PrintPlace BV geeft geen andere garantie dan deze die uitdrukkelijk in deze voorwaarden wordt gegeven, voor zover toegestaan door de wet. PrintPlace BV wijst hierbij uitdrukkelijk alle verklaringen of garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Artikel 9: Intellectuele Eigendom

Intellectuele Eigendom met betrekking tot de website

PrintPlace BV behoudt alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten die van betrekking zijn op de website. U mag geen reverse engineering, demontage of decompilatie van de website veroorzaken of toestaan.

De website van PrintPlace BV bevat namen die handelsmerken en/of merknamen zijn van PrintPlace BV. Deze merken en andere merknamen van PrintPlace BV mogen niet worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van PrintPlace BV. Het auteursrecht op de inhoud van de website van PrintPlace BV is eigendom van PrintPlace BV of andere derden. Geen enkel deel van de site mag worden gekopieerd of gereproduceerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PrintPlace BV of de geïdentificeerde eigenaar van de informatie en inhoud.

Intellectuele Eigendom met betrekking tot de ontwerpen

PrintPlace BV biedt een op internet gebaseerde dienst aan de Klant, die hiervan gebruik kan maken om producten te laten ontwerpen en te laten produceren. PrintPlace BV verbiedt de Klant contractueel om de dienst te gebruiken om producten te bestellen en/of te verkopen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder onder meer auteursrecht, handelsmerk, ontwerp en model, octrooi, handelsopmaak en publiciteitsrecht, enz.). De Klant is als enige verantwoordelijk voor de inhoud die de Klant uploadt op de website van PrintPlace BV en/of doorgeeft aan PrintPlace BV. Door een bestelling te plaatsen bij PrintPlace BV, bevestigt u dat u de eigenaar bent en/of dat u van een derde partij de rechten hebt verkregen die nodig zijn voor het indienen van deze bestelling bij PrintPlace BV voor productie en commercieel gebruik zonder enige schending van intellectuele eigendomsrechten. Als het ontwerp dat de Klant indient bij PrintPlace BV het risico loopt de intellectuele eigendomsrechten van derden te schenden, behoudt PrintPlace BV zich het recht om ofwel het ontwerp niet te produceren ofwel het ontwerp te produceren zonder het onderdeel dat de rechten van derden dreigt te schenden. Mocht toch worden vastgesteld dat de door de Klant bestelde inhoud inbreuk maakt op en/of in strijd is met enige wet, dan verdedigt de Klant PrintPlace BV tegen claims van derden en wordt de Klant aansprakelijk gesteld voor alle (directe en indirecte) schade en kosten die PrintPlace BV oploopt met betrekking tot dergelijke claims.

PrintPlace BV behoudt bovendien alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot elk ontwerp of model dat PrintPlace BV in opdracht maakt of door PrintPlace BV werd gemaakt. Overdracht van deze eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten is mogelijk na onderling overleg met PrintPlace BV, waarna een afzonderlijk contract tot stand komt tussen de Klant en PrintPlace BV.

Artikel 10: Confidentialiteit

PrintPlace BV gaat ermee akkoord uw 3D-bestand als strikt vertrouwelijk te behandelen. Het zal het ontwerpbestand gebruiken om het model te produceren en het zal het bestand niet delen met een derde partij, tenzij dit nodig is voor productieredenen. Deze derde partij zal hetzelfde niveau van vertrouwelijkheid toepassen als PrintPlace BV jegens jou garandeert.

PrintPlace BV heeft het recht om foto's te maken van geproduceerde projecten en om deze openbaar te publiceren op sociale media voor promotionele doeleinden. Dit kan gebeuren met vermelding van de Klant. Indien de Klant hier niet mee akkoord gaat, kan dit recht te allen tijde ingetrokken worden door PrintPlace BV hiervan op de hoogte te stellen. PrintPlace BV heeft de toestemming om de Klant als referentie te gebruiken en hierbij ook het logo van de Klant te gebruiken. De Klant kan dit recht beperken door een geheimhoudingsovereenkomst af te sluiten.

Artikel 11: Klantendienst

De klantendienst van PrintPlace BV is bereikbaar via mail op business@printplace.be of per post op Leuvensesteenweg 126, 1830 Machelen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 12: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover PrintPlace BV beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bij het verstrijken van deze termijn zal de wettelijke interestvoet van toepassing zijn op het nog te voldoen bedrag.

Onverminderd het voorgaande behoudt PrintPlace BV zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 13: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, PrintPlace BV, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van de persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de Klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan PrintPlace BV, Leuvensesteenweg 126, 1830 Machelen, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kan de Klant ook vragen de gegevens te corrigeren in geval deze gegevens onjuist of niet volledig zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor marketing: De Klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor marketing. Ook hiervoor kan de Klant zich steeds richten aan PrintPlace BV, Leuvensesteenweg 126, 1830 Machelen.

Wij behandelen de gegevens van de Klant als vertrouwelijke informatie en zullen deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, PrintPlace BV heeft dus geen toegang tot het paswoord van de Klant.

PrintPlace BV houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien de Klant vragen heeft over dit privacy statement, kan de Klant steeds contact opnemen via business@printplace.be.

Artikel 14: Gebruik van Cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van de computer van de Klant geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van de website in de browser van de computer of op het mobiel apparaat van een bezoeker van die website geplaatst wordt. Cookies kunnen niet gebruikt worden om personen te identificeren, een cookie kan alleen een machine identificeren.

De Klant kan een internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat de Klant een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geinstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd. Dit kan de Klant doen via de instellingen van de browser. Hou er rekening mee dat bepaalde grafische elementen hierdoor niet correct kunnen verschijnen of dat bepaalde toepassingen niet gebruikt zullen kunnen worden.

Door gebruik te maken van onze website, gaat de Klant akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 15: Overige Bepalingen

Geen verklaring van afstand

Geen verzuim of vertraging van de kant van een partij om aan te dringen op strikte naleving van enige voorwaarden, of bij de uitoefening van enig recht, bevoegdheid of rechtsmiddel onder deze voorwaarden, zal fungeren als een verklaring van afstand daarvan, noch zal enige enkele of gedeeltelijke uitoefening door een partij van enig recht, bevoegdheid of rechtsmiddel de verdere of andere uitoefening daarvan of de uitoefening van enig ander recht, bevoegdheid of rechtsmiddel uitsluiten. Zonder beperking, zal geen verklaring van afstand door een partij van een schending van een bepaling van deze voorwaarden een verklaring van afstand zijn van een latere schending van die of een andere voorwaarde.

Omstandigheden buiten onze redelijke controle

PrintPlace BV zal alles in het werk stellen om haar verplichtingen onder deze voorwaarden na te komen. PrintPlace BV is echter niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil van PrintPlace BV - ook al was deze omstandigheid ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, daaronder in het bijzonder begrepen vervoersstoringen, stakingen, terroristische acties, oorlog, leveranciers-/transportproblemen, overheidsmaatregelen of maatregelen van regelgevende instanties en natuurrampen. In geval van vertraging zal PrintPlace BV haar verplichtingen zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk nakomen.

Scheidbaarheid

Indien het geheel of een deel van één of meer van deze voorwaarden in enig opzicht onwettig, ongeldig, niet-afdwingbaar of verboden is onder enige toepasselijke wet- of regelgeving of geheel of gedeeltelijk onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden onder enige toepasselijke wet- of regelgeving van een jurisdictie of land, of met betrekking tot een bepaalde categorie personen, wordt een dergelijke bepaling of een dergelijk deel in die mate geacht geen deel uit te maken van het contract. De wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van deze voorwaarden of de resterende delen van de betreffende bepaling zal hierdoor op geen enkele wijze worden beïnvloed of aangetast (met betrekking tot een dergelijk rechtsgebied of land, of categorie van personen). De wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van een dergelijke bepaling onder de toepasselijke wetgeving van een ander rechtsgebied of land of categorie van personen, wordt hierdoor op geen enkele wijze beïnvloed of aangetast.

Als een deel van deze disclaimer ongeldig wordt verklaard, blijven de overige modellen geldig en afdwingbaar.

Als u vragen of opmerkingen hebt over de Site, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via business@printplace.be.

Artikel 16: Wijziging Voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van PrintPlace BV. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 17: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 18: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de bevoegde rechtbanken van de zetel van PrintPlace BV bevoegd.